<kbd id='YBo5kqAyFueIJMl'></kbd><address id='YBo5kqAyFueIJMl'><style id='YBo5kqAyFueIJMl'></style></address><button id='YBo5kqAyFueIJMl'></button>

    嘉实房地产证券投资。基金更新招募[zhāomù]说明书(2018年第2号)_永盈会官方注册

    发布于2018-09-26 08:43    作者:永盈会官方注册

    嘉实房地产证券投资。基金更新招募[zhāomù]说明书(2018年第2号)审查PDF原文

    嘉实房地产证券投资。基金

    更新招募[zhāomù]说明书

    (2018年第2号)

    基金治理人:嘉实基金治理公司[gōngsī]

    基金托管人:农业[nóngyè]银行股份公司[gōngsī]

    提醒

    (一)嘉实房地产证券投资。基金(简称“本基金”)按照证监会2012年3月9日《关于批准嘉实房地产证券投资。基金召募的批复》(证监允许[2012]320号文)和2012年6月29日《关于嘉实房地产证券投资。基金召募时间部署简直认函》(基金部函[2012]500号)的批准举行召募。本基金基金条约于2012年7月24日起生效,自该日起基金治理人开始。治理本基金。

    (二)本招募[zhāomù]说明书是对原《嘉实房地产证券投资。基金招募[zhāomù]说明书》的更新,原招募[zhāomù]说明书与本招募[zhāomù]说明书不的,以本招募[zhāomù]说明书为准。基金治理人包管[bǎozhèng]招募[zhāomù]说明书的内容[nèiróng]、、完备。本招募[zhāomù]说明书经证监会批准,但证监会对本基金召募的批准,并不诠释其对本基金的价值[jiàzhí]和收益做出实质性鉴定或包管[bǎozhèng],也不诠释投资。于本基金没有风险。

    (三)基金的过往业绩[yèjì]并不其将来体现。

    (四)本基金投资。于以房地产投资。相信(RealEstateInvestmentTrusts,简称REITs)为代表[dàibiǎo]的房地产证券产物,基金净值会由于境外证券市场。颠簸等身分发生颠簸。在投资。本基金前,投资。者应了解本基金的风险收益特性和产物特征,思量自身的风险遭受能力,鉴定市场。,对认购(或申购)基金的意愿、机会、数目等投资。进行动出抉择[juéyì],得到基金投资。收益,并肩负基金投资。中泛起的各种风险:一是本基金特有风险,包罗投资。标的风险、治理风险、外汇额度限定引致的特别风险等;二是境外投资。风险,包罗汇率及外汇管制风险、政治风险、税务风险、法令风险等;三是开放。式基金风险,包罗利率[lìlǜ]风险、性风险、证券借贷/正回购/逆回购风险、衍生品投资。风险、治理风险、证券经纪商风险、操作风[zuòfēng]险、管帐[kuàijì]核算风险、买卖结算风险、手艺体系运行风险、通信风险、赎回风险、抗力风险等。本基金投资。于REITs,并不代表[dàibiǎo]本基金保本或包管[bǎozhèng]收益,基金投资。仍有泛起吃亏[kuīsǔn]。基金治理人提示投资。者基金投资。的“买者”原则,在投资。者作出投资。抉择[juéyì]后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资。风险,由投资。者卖力。

    (五)基金治理人依照恪尽职守、诚恳名誉[xìnyòng]、审慎勤勉的原则治理和运用基金资产,但不包管[bǎozhèng]基金红利,也不包管[bǎozhèng]最低收益。

    (六)投资。有风险,基金的过往业绩[yèjì]并不其将来体现。基金治理人所治理的其它基金的业绩[yèjì]并不组成对本基金业绩[yèjì]体现的包管[bǎozhèng]。投资。者在认购(或申购)本基金时应负责阅读本招募[zhāomù]说明书。

    (七)本招募[zhāomù]说明书所载内容[nèiróng]截至日为2018年7月24日(出格事项[shìxiàng]注明除外),财政数据和净值体现截至日为2018年6月30日(未经审计。)。

    目 录

    一、绪言.............................................................................................................................................. 4

    二、释义.............................................................................................................................................. 5

    三、风险显现 ...................................................................................................................................... 9

    四、基金的投资。................................................................................................................................15

    五、基金的业绩[yèjì]................................................................................................................................28

    六、基金治理人................................................................................................................................30

    七、基金的召募................................................................................................................................40

    八、基金条约的生效........................................................................................................................42

    九、基金份额[fèné]的申购和赎回............................................................................................................42

    十、基金的用度与税收....................................................................................................................54

    十一、基金的产业............................................................................................................................57

    十二、基金资产估值........................................................................................................................58

    十三、基金的收益与分派................................................................................................................63

    十四、基金的管帐[kuàijì]与审计。................................................................................................................65

    十五、基金的信息[xìnxī]披露。....................................................................................................................66

    十六、基金条约的变动、终止和基金产业的清理........................................................................70

    十七、基金托管人............................................................................................................................72

    十八、境外托管人............................................................................................................................74

    十九、服务机构........................................................................................................................75

    二十、基金条约的内容[nèiróng]择要..........................................................................................................101

    二十二、基金托管协议的内容[nèiróng]择要..............................................................................................124

    二十三、对基金份额[fèné]持有[chíyǒu]人的服务..............................................................................................134

    二十四、其它应披露。事项[shìxiàng]..............................................................................................................135

    二十五、招募[zhāomù]说明书存放。及其查阅方法......................................................................................136

    二十六、查文件..........................................................................................................................137

    一、绪言